Yamaha U3 Piano, the 'Heaton' - from Cherubim Music Trust

Description coming shortly